Contact us

Company:Taizhou Barenxing Internet Technology Co.,Ltd.

Contacts:Ye Hua

Phone:+86 15058627072

Address:Taiping Street,Wanshou Road 52#4, Wenling City, Zhejiang Province,China.